روزنامه شرق- قهرماني سخت ستاره‌هاي ليگ- پنجشنبه, 6 مرداد 1390