روزنامه شرق- ترس از پيري محصول زمانه ماست- شنبه, 1 مرداد 1390