روزنامه شرق- غوغاي ذرات عالمـ13- یک شنبه,19 تیر 1390