روزنامه شرق- راهي كه « اطلاعات » پيمود- یک شنبه,19 تیر 1390