روزنامه شرق- مهتاب، نخبگان را گردهم آورد- یک شنبه,19 تیر 1390