روزنامه شرق- كرايه‌هاي دونرخي آرام‌كننده غيرواقعي- یک شنبه,19 تیر 1390