روزنامه شرق- حمله غافلگيرانه به سيسيل- یک شنبه,19 تیر 1390