روزنامه شرق- مالزي صحنه اعتراضات مردمي براي اصلاحات- یک شنبه,19 تیر 1390