روزنامه شرق- شوراي صلح،يك گام به پيش- یک شنبه,19 تیر 1390