روزنامه شرق- مرگ بانوي اول راستگو- یک شنبه,19 تیر 1390