روزنامه شرق- سوال براي شكستن غرور كاذب است- یک شنبه,19 تیر 1390