روزنامه شرق- بناي پاسخ به فرزند مرحوم لاجوردي را ندارم- یک شنبه,19 تیر 1390