روزنامه شرق- رويگرداني از افزايش توليد- یک شنبه,19 تیر 1390