روزنامه شرق- سرنوشت جهان سومي سودان جنوبي- یک شنبه,19 تیر 1390