روزنامه شرق- دعوت از اپوزيسيون براي شركت در انتخابات- یک شنبه,19 تیر 1390