روزنامه شرق- انتقاد از وارونه جلوه دادن خط امام(ره)- یک شنبه,19 تیر 1390