روزنامه شرق- تورم خرداد اعلام نشد- یک شنبه,19 تیر 1390