روزنامه شرق- 10 درصد زمين را خانه بسازيد بقيه را باغ- یک شنبه,19 تیر 1390