روزنامه شرق- الو شرق 88654390- یک شنبه,19 تیر 1390