روزنامه شرق- شليك دو فروند موشك دور‌برد به اقيانوس هند- یک شنبه,19 تیر 1390