روزنامه شرق- حضور در انتخابات آينده پررنگ نيست مگر اعتمادها جلب شود- یک شنبه,19 تیر 1390