روزنامه شرق- رد ميليون‌ها دلار از دعاوي‌عليه ‌ايران- یک شنبه,19 تیر 1390