روزنامه شرق- اعمال محدوديت سفر عليه برخي مقام‌هاي ايراني- یک شنبه,19 تیر 1390