روزنامه شرق- رقيب‌هميشه بازنده- یک شنبه,19 تیر 1390