روزنامه شرق- دستبرد به حساب مشتريان كافي‌نت‌- یک شنبه,19 تیر 1390