روزنامه شرق- قتل تازه‌عروس به خاطر سوء‌ظن- یک شنبه,19 تیر 1390