روزنامه شرق- نبرد مكزيك و اروگوئه در آزتكا- یک شنبه,19 تیر 1390