روزنامه شرق- كناره‌گيري دوباره پينگ‌پنگ‌بازان از حضور در مسابقات- یک شنبه,19 تیر 1390