روزنامه شرق- نخستين نقره جهان در تاريخ كامپوند زنان- یک شنبه,19 تیر 1390