روزنامه شرق- دستيار كي‌روش به ليگ برتر تاخت- یک شنبه,19 تیر 1390