روزنامه شرق- برايش آدم غريبه وجود نداشت- یک شنبه,19 تیر 1390