روزنامه شرق- روحاني، ليدر اخلاق- یک شنبه,19 تیر 1390