روزنامه شرق- در آپارتمان بتهوون زندگي كردم- یک شنبه,19 تیر 1390