روزنامه شرق- تازه چه خبر دكترجون؟- یک شنبه,19 تیر 1390