روزنامه شرق- فيلمسازي در كام جنون- یک شنبه,19 تیر 1390