روزنامه شرق- ادبيات و شياطين درون- یک شنبه,19 تیر 1390