روزنامه شرق- بضاعت ادبيات ما همين است- یک شنبه,19 تیر 1390