روزنامه شرق- تهراني‌هاي قديم چگونه دعا مي‌كردند، چگونه نفرين- یک شنبه,19 تیر 1390