روزنامه شرق- آخرين كاخ سلطنتي در تهران قديم- یک شنبه,19 تیر 1390