روزنامه شرق- اولين تظاهرات در تهران قديم- یک شنبه,19 تیر 1390