روزنامه شرق- داستان پليس در تهران قديم- یک شنبه,19 تیر 1390