روزنامه شرق- چرا قهوه، ترافيك و غم ترسناك هستند- یک شنبه,19 تیر 1390