روزنامه شرق- آب شايد بهترين پادزهر باشد- یک شنبه,19 تیر 1390