روزنامه شرق- فقط انضباطی برخورد کردم- یک شنبه,19 تیر 1390