روزنامه شرق- دنبال آکادمی منچستر سیتی در ایران- یک شنبه,19 تیر 1390