روزنامه شرق- حشمت مهاجراني: براي جام جهاني كم تجربه بودم- یک شنبه,19 تیر 1390