روزنامه شرق- الزام انساني كمك‌رساني به غزه- یک شنبه,19 تیر 1390