روزنامه شرق- مداحان دموكراسي مهارشده- یک شنبه,19 تیر 1390