روزنامه شرق- چرا آمريكا پشت مبارك را خالي كرد؟- یک شنبه,19 تیر 1390