روزنامه شرق- راه‌اندازي سايتي براي نظرسنجي درباره تعيين پول جديد ملي- یک شنبه,19 تیر 1390